Voor professionals

Waar gaat het over?

Geestelijke verzorging/begeleiding thuis (gv-thuis) gaat over zin, betekenis, levensvragen en spiritualiteit. Zogenoemde ‘existentiële of bestaans-vragen’. De Wereldgezondheidsraad (WHO) noemt ‘spiritualiteit’ de vierde dimensie van het menselijk bestaan, naast de lichamelijke, psychische en sociale dimensies. Spiritualiteit beïnvloedt indringend de andere dimensies van het menselijk leven.

Levensvragen hebben betrekking op*:

  • vragen rond identiteit, betekenis, lijden en dood, schuld en schaamte, verzoening en vergeving, vrijheid en verantwoordelijkheid, hoop en wanhoop, liefde en vreugde;
  • wat iemand als waardevol ervaart;
  • levensvisie, spiritualiteit en levensvragen.

* Landelijke Richtlijn zingeving en spiritualiteit.

 
Zingeving/ geestelijke verzorging is onderdeel van Advanced Care Planning (ACP)/ proactieve zorgplanning (Zie ook: Kwaliteitskader Palliatieve Zorg) en van het model Positieve Gezondheid.

Voor wie is het?

Een geestelijk verzorger/begeleider begeleidt professionals en vrijwilligers in de gezondheidszorg en het sociaal domein (kosteloos; naast mensen/ cliënten met levensvragen).

Kwaliteit

In de regio’s Groningen en Drenthe-Steenwijkerland voert Coöperatie Netwerk voor Levensvragen UA (NvL) geestelijke verzorging/begeleiding thuis uit. Coöperatie NvL is aangesloten bij de landelijke vereniging Samenwerkende Centra voor Levensvragen (SCL).
De geestelijk verzorgers/begeleiders van Coöperatie NvL staan ingeschreven in het register van Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV). Zij zijn daarmee bevoegd en bekwaam. Hij of zij werkt volgens de gedragscode en de ledenovereenkomst van Coöperatie NvL.

Hoe werkt een geestelijk verzorger/begeleider thuis?

Een geestelijk verzorger/begeleider kan professionals en vrijwilligers ondersteunen op vier onderdelen:

  • coaching on the job: individueel, bij het signaleren van levensvragen bij hun cliënt/ patiënt,

  • moreel beraad: bij zorgethische vragen, bijvoorbeeld wat is goede hulp in een bepaalde situatie, ook op beleidsniveau,

  • multidisciplinair overleg (MDO​) of PaTz-overleg: het aansluiten bij een overleg over de zorg van een patiënt/ cliënt. Een andere mogelijkheid is aansluiting bij het overleg in de keten ouderenzorg.

  • scholingen: deskundigheidsbevordering bij het signaleren en beantwoorden van levensvragen bij een cliënt/ patiënt (eventueel met accreditatie). Een scholing gebruikt bij voorkeur de methodiek ‘Als niet alles is wat het lijkt’. Deze digitale leerwerkplaats is aantoonbaar effectief bij het signaleren en beantwoorden van levensvragen. De geestelijk verzorgers/begeleiders thuis zijn hierin getraind. Eventueel kan maatwerk worden geleverd .

Bij een MDO of een scholing speelt het leeftijdscriterium van een cliënt/ patiënt (van 50 jaar of ouder) geen rol, en evenmin of het om palliatieve zorg gaat. Een MDO of een scholing is dus ‘niet-cliëntgebonden’.

Wat kost geestelijke verzorging/begeleiding thuis?

Zorg- en welzijnsinstellingen, hulpverleners en vrijwilligers in het sociaal domein en de gezondheidszorg kunnen kosteloos een beroep doen op een geestelijk verzorging/begeleiding thuis van Coöperatie NvL, als het gaat om een MDO en/of scholing (inclusief moreel of ethisch beraad).

Geestelijke verzorging/begeleiding voor thuiswonenden is bedoeld voor a) mensen van 50 jaar of ouder en/of b) mensen in de palliatieve fase van hun ziekteproces (ongeacht leeftijd) en hun naasten. Zij kunnen kosteloos zeven gesprekken voeren met een van de aangesloten geestelijk verzorgers/begeleiders bij Coöperatie NvL (zie tabblad ‘mensen met een levensvraag’).

Voor kinderen en hun ouders kunt u contact opnemen met het Netwerk Kinderpalliatieve Zorg.

Coöperatie NvL werkt in de provincie Groningen samen met GV-aardbevingsgebied. Als vragen voortkomen uit gaswinning en aardbeving, neem dan contact op met GVA Groningen. Zij kennen de indringende problematiek als het bestaan op zijn grondvesten trilt, als schade aan het huis schade aan het leven wordt.

 

Geestelijk verzorgers/begeleiders

Disclaimer

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze webpagina. De informatie is bedoeld als voorlichting en niet als juridische aanspraak.